Prokurent w spółce

Prokurent to osoba, której udzielono prokury czyli swoistego rodzaju pełnomocnictwa , ale o znacznie szerszym zakresie. Udzielić może go przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. Obejmuje ono umocowanie do czynności zarówno sądowych, jak i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dane prokurenta są jawne, każdy ma możliwość sprawdzenia czy dana firma ustanowiła prokurenta i czy ma on prawo do reprezentowania firmy. Jego odwołanie musi zostać zakończone złożeniem dokumentów powodujących wykreślenie go z CEIDG lub KRS.

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura nie daje możliwości wykonania wszystkich czynności w imieniu spółki, ograniczenia dotyczą:

  • zbycia przedsiębiorstwa,
  • dokonania czynności powodującej oddanie firmy do czasowego korzystania,
  • zbycia lub obciążenia nieruchomości.

Wykonanie którejś z tych czynności w imieniu przedsiębiorcy wymaga udzielania mu pełnomocnictwa szczególnego.

Prokurent w spółce
Przewiń na górę
Call Now Button