Uprawnienia osobiste akcjonariusza

Kim jest akcjonariusz? W jakich przypadkach można nadać uprawnienia osobiste akcjonariusza? Jakie wyróżniamy uprawnienia osobiste przyznawane akcjonariuszom?

Akcjonariusz jest wspólnikiem spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej posiadającym akcje wyemitowane przez spółkę.

Kto może być akcjonariuszem?
Osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Istotne jest, że akcjonariusz musi zostać wpisany do księgi akcyjnej lub być posiadaczem akcji na okaziciela.

Uprawnienia osobiste akcjonariusza:
Art.354.[Uprawnienia osobiste akcjonariusza]
§ 1.
Statut może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki.
§ 2.
Statut może uzależnić przyznanie osobistego uprawnienia akcjonariuszowi od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku.
§ 3.
Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście.
§ 4
Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.

Uprawnienia osobiste akcjonariusza
Przewiń na górę
Call Now Button