Pomoc w likwidacji spółki z o.o.

Proces likwidacji spółki z o.o. stanowi etap końcowy jej funkcjonowania. Obowiązek przeprowadzenia wskazanego postępowania nałożony został z góry przez ustawodawcę. W ostatniej fazie istnienia działalności gospodarczej dochodzi do uporządkowania oraz doprowadzenia do końca wszelkich spraw podmiotu gospodarczego.

Likwidacja zapoczątkowana zostaje odpowiednią uchwałą podjętą przez wspólników o rozwiązaniu spółki. W dokumencie powoływani są także likwidatorzy, którzy odpowiadają za właściwe przeprowadzenie czynności likwidacyjnych oraz sporządzenie bilansu otwarcia procedury zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W czasie prowadzenia procesu podmiot gospodarczy działa pod nazwą z dodaniem oznaczenia “w likwidacji”.

Jednym z obowiązków jest także w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, wezwanie wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Bilans sporządzony przez członków zarządu sporządzony zostaje w terminie 15 dni od zajścia zdarzenia i powinien być podpisany przez każdą, upoważnioną do tego osobę. W dokumencie należy umieścić wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

Z chwilą otwarcia likwidacji dochodzi także do połączenia składników kapitału własnego, zakładowego oraz zapasowego. Suma majątku podmiotu gospodarczego musi zostać pomniejszona o udziały własne, a więc dopiero ostateczna kwota stanowi podstawę funduszu przedsiębiorstwa.

Kolejnym, równie ważnym aspektem jest dokonanie podziału majątku pomiędzy wspólników dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kodeks Spółek Handlowych wskazuje, że dokonanie ostatecznego podziału poprzedzone powinno zostać sprawozdaniem finansowym. Sporządzenie zapisu operacji gospodarczych powinno zostać utworzone na dzień poprzedzający podział kwoty likwidacyjnej pomiędzy jej wspólników. Sprawozdanie wymaga także zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników. Likwidatorzy mogą odbyć takie zebranie w trybie z góry określonym i stanowi to formalną datę zamknięcia likwidacji.

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się przeprowadzeniem całego procesu muszą także zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęciu postępowania.

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie spółki wymaga złożenia sprawozdania likwidacyjnego i finansowego, protokołu zatwierdzające obydwa dokumenty, oświadczenia likwidatorów, uchwały zgromadzenia wspólników, a także pisma potwierdzającego brak aktualnie toczących się postępowań sądowych, administracyjnych oraz komorniczych.

W przypadku spółek jawnych, partnerskich oraz komandytowych podjęta może zostać uchwała o wykreśleniu podmiotu z KRS, która nie wymaga przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Wszelkie procedury związane z rejestracją i wykreśleniem przedsiębiorstwa z danego rejestru nie należą do prostych czynności. Wymagana jest bowiem od wnioskodawców nie tylko wiedza w zakresie prawa, ale także znajomość treści ustaw i kodeksów. Prawidłowe przejście przez likwidację spółki umożliwić mogą podmioty zewnętrzne, które oferują kompleksową pomoc w likwidacji spółki.

Pomoc w likwidacji spółki z o.o.
Przewiń na górę
Call Now Button