Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które posiadają podmiotowość prawną.

Każdy ze wspólników ma równe prawa i obowiązki, pod warunkiem, że ani ustawa, ani umowa spółki nie mówi inaczej. Każdy ze wspólników posiada prawo do kontrolowania spółki, co oznacza, że wspólnik samodzielnie lub przez upoważnioną osobę trzecią ma możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzania bilansu, jak również żądania od zarządu złożenia wyjaśnień w różnych sprawach.

Jeśli jednak zarząd ma obawę, że dany wspólnik pozyskane informacje wykorzysta przeciwko spółce, ma możliwość odmowy składania wyjaśnień. W takiej sytuacji wspólnik ma możliwość żądania rozstrzygnięcia sprawy za pomocą uchwały wspólników, która powinna być podjęta do miesiąca od złożenia wniosku z żądaniem.

Każdy ze wspólników danej spółki ma również prawa uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników, które stanowi najważniejszy organ uchwałodawczy w przypadku spółki z o.o.. Wspólnik posiada również prawo głosu na zgromadzeniu wspólników, co daje mu możliwość wpływu na podejmowane przez spółkę decyzje. Dodatkowo wspólnik ma prawo do udziału w zysku, który wynika z rocznego sprawozdania finansowego.

W zakresie obowiązków wspólników, każdy z nich jest zobowiązany do wniesienia wkładu na rzecz spółki. Prócz tego na wspólników można nałożyć dodatkowe zobowiązania, do których zaliczyć można m.in. obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, a także obowiązek dopłat. Daje to możliwość pokrycia strat bilansowych, jak również umożliwienia prawidłowego funkcjonowania spółki.

Wspólnicy spółki z o.o.
Przewiń na górę
Call Now Button