Dane potrzebne do wypełnienia formularza rejestracyjnego online

Pierwszym krokiem rejestracji elektronicznej jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej. Aby zrobić to poprawnie należy posiadać następujące dane:

 • imię (imiona), nazwisko, płeć,
 • obywatelstwo (obywatelstwa),
 • numer PESEL,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwisko rodowe,
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • liczbę dzieci na utrzymaniu,
 • adres zameldowania oraz adres korespondencyjny,
 • wykształcenie, 
 • ukończenie szkoły,
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,
 • poziom znajomości języków obcych,
 • posiadane uprawnienia zawodowe,
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeśli dotyczy,
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy,
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych,
 • sposoby rozwiązania stosunku lub stosunków pracy w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,
 • numer rachunku bankowego.
Dane potrzebne do wypełnienia formularza rejestracyjnego online
Przewiń na górę
Call Now Button