Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej umowy jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W przypadku spółki partnerskiej również w pierwszej kolejności koniecznym jest sporządzenie umowy, która będzie określać podstawowe zasady funkcjonowania spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów. 

Umowę sporządza się w formie pisemnej, jednak jeśli wkładem któregoś z partnerów jest rzecz lub prawo konieczna jest jakaś forma szczególna (np. akt notarialny), także umowa spółki powinna być sporządzona w takiej formie.

Do spółki partnerskiej nie można stosować przepisów o możliwości zawierania umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych umowa spółki musi określać co najmniej:

  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
  • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
  • firmę i siedzibę spółki,
  • czas trwania, jeśli jest oznaczony,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
Umowa spółki partnerskiej
Przewiń na górę
Call Now Button